فیلم درسی از فصل دینامیک از کلاس چهارم ریاضی از مباحث قانون‌های نیوتون , كاربرد قوانین نیوتون , حركت دایره‌ای , دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت , تكانه , حرکت دایره ای یکنواخت , قانون های کپلر ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دینامیک از گروه چهارم ریاضی