• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل Earthquakes and How to Survive them از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث گرامر - جملات پیرو قیدی علت، نتیجه و تشدید کننده modifiction of adjectives: so/such ... that enough/too , واژگان ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل Earthquakes and How to Survive them از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث