فیلم آموزشی از فصل بردارها از کلاس چهارم ریاضی از مباحث کل فصل , ضرب خارجی , ضرب داخلی , معرفی فضای R3 ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل بردارها از گروه چهارم ریاضی