فیلم آموزشی از فصل حرکت شناسی از کلاس چهارم ریاضی از مباحث سقوط آزاد , معرفی پارامترهای حركت دو بعدی , معرفی پارامترهای حركت یك بعدی , حركت با شتاب ثابت , کل فصل , حركت پرتابی , حرکت با سرعت ثابت ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حرکت شناسی از گروه چهارم ریاضی