فیلم درسی از فصل سینتیک شیمیایی از کلاس چهارم ریاضی از مباحث عوامل موثر بر سرعت واکنش , کل فصل , سرعت متوسط تولید و مصرف , قانون سرعت , نظریه های سینتیک , مقدمه , شیمی و زندگی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل سینتیک شیمیایی از گروه چهارم ریاضی