فیلم درسی از فصل مفاهیم پایه از کلاس چهارم ریاضی از مباحث اعداد حقیقی/خط حقیقی/اصل های ضرب/ ضرب اعداد حقیقی , بازه های اعداد , قدر مطلق , بسط اعشاری اعداد گویا , تقریب اعداد گنگ ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مفاهیم پایه از گروه چهارم ریاضی