• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل حد و پیوستگی از کلاس رياضى نظام جديد از مباحث کل فصل , مجانب مایل و حد بی نهایت در بی نهایت , مجانب افقی و حد در بی نهایت , مجانب قایم و حد توابع کسری , حد در بی نهایت , حد بی نهایت , پیوستگی تابع , مفهوم ریاضی حد , خط های مماس و حد/ مفهوم حد/فرآیند حد , پیوستگی توابع مثلثاتی , حد بی نهایت , قضیه فشردگی , حد های یک طرفه , حد سینوس به آرگومان در صفر , پیوستگی تابع وارون تابع پیوسته , مفهوم پیوستگی با همگرایی دنباله ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حد و پیوستگی از گروه رياضى نظام جديد


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث