• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل انتگرال از کلاس رياضى نظام جديد از مباحث قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال , مساحت به عنوان حد مجموع , انتگرال معین , ویژگی های انتگرال معین , مساله مساحت ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل انتگرال از گروه رياضى نظام جديد


  • مدرسان این مبحث