• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل مشتق و کاربرد آن از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث نتایج اولیه مشتق پذیری , مشتق تابع , مشتق ضمنی , مشتق توابع نمایی و لگاریتمی , آهنگ تغییر , مشتق تابع وارون , تابع مشتق , آهنگ تغییر و خط مماس , مشتق مراتب بیشتر از یک , اگسترمم سراسری و بهینه سازی , ماکسیمم و مینیمم نسبی , رسم نمودار تابع , مشتق دوم و تقعر , آهنگ های تغییر وابسته , قاعده زنجیری , مشتق توابع مثلثاتی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مشتق و کاربرد آن از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث
کوتاه کننده لینک چی بگیر