• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل دریای کرانه ناپدید/ من اینهمه نیستم از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث آرایه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دریای کرانه ناپدید/ من اینهمه نیستم از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث