انتخاب رشته با سایت کانون و نرم افزاررایگان انتخاب رشته بازگشت

امید صفات ,
بازدید : 1839
دانلود فیلم
در این فیلم کوتاه مشاوره ای به موضوع امکانات سایت کانون برای انتخاب رشته می پردازیم .