تمرین‌ها

تمرین کردن می تواند نقش مهمی در یادگیری انسان ها داشته باشد. این ویدئو به اهمیت تمرین در مطالعه می پردازد