مطالعه برای امتحان

برای امتحان چگونه مطالعه کنیم؟ آیا مطالعه شب امتحانی مفید است؟ این ویدئو را ببینید