یادداشت برداری کردن

یکی از نکات در هنگام درس خواندن توجه به یادداشت برداری کردن مناسب است. در این ویدئو به اهمیت یادداشت برداری توجه می شود