همه چیز در مورد چرخه‌ی آب

چرخه آب در طبیعت به چه صورت است؟ این ویدئو به صورت تصویری این چرخه را نشان می دهد