بهترین غذاها برای اثرگذاشتن بر آلودگی هوا چه غذاهایی هستند؟

شهر تهران، شهری پر از دود و آلودگی است. ولی در شرایط آلودگی چه غذاهایی باید مصرف شود؟ این ویدئو را از دست ندهید