کلید های رمزنگاری شده و عمومی به چه معنی است؟

کلید‌های رمزنگاری شده و عمومی چه تفاوت هایی دارند و هرکدام چه خاصیتی دارد؟