بسته ها و مسیردهی و قابلیت اطمینان در اینترنت به چه معنا است؟

بسته‌ها و شیوه مسیر دهی اطلاعات و قابلیت اطمینان در اینترنت به چه معنی است؟