HTTP و HTML چیست؟

دو عبارت HTTP و HTML به چه معنی هستند و در چه مواردی به کار می آِیند؟