CPU و حافظه و ورودی و خروجی چیست؟

CPU و حافظه و ورودی و خروجی به چه معنا هستند؟