مدارها و منطق به چه صورتی است؟

مدارها و منطق به چه صورتی هستند؟