معرفی دوره‌ی "کامپیوترها چگونه کار می کنند"

این قسمت دوره‌ی کامپیوترها چگونه کار می کند شروع می شود و در مورد آن صحبت می کند