نور

نور چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ این ویدئو کمی بیشتر در مورد ماهیت نور صحبت می کند