لایه های اتمسفر چگونه است؟

اتمسفر زمین چه لایه هایی دارد؟ هرکدام چه ویژگی هایی دارد؟ این ویدئو در مورد لایه های مختلف اتمسفر صحبت می کند