جاذبه

جاذبه چیست؟ چرا انسان ها می توانند بر روی زمین راه بروند؟ ماهیت جاذبه چگونه رفتار می کند؟ این ویدئو در مورد جاذبیه اطلاعاتی بیشتری به شما می دهد