تشکیل منظومه شمسی

منظومه‌ی شمسی که ما در آن زندگی می کنیم چگونه به وجود آمده است؟ این ویدئو به نحوه تشکیل منظومه‌ی شمسی پرداخته است
کوتاه کننده لینک چی بگیر