تشکیل منظومه شمسی

منظومه‌ی شمسی که ما در آن زندگی می کنیم چگونه به وجود آمده است؟ این ویدئو به نحوه تشکیل منظومه‌ی شمسی پرداخته است