زلزله چیست؟

زلزله چیست؟ این مجموعه ویدئویی با زبانی ساده و برای کودکان زلزله و علت وقوع آن را توضیح می دهد؟