بیوگرافی مارتین لوترکینگ

این ویدئو به صورت مصور یک بیوگرافی از مارتین لوترکینگ را ارائه می دهد