بیوگرافی الکساندر گراهام بل

این ویدئو به صورت مصور یک بیوگرافی از الکساندر گراهام بل ارائه می دهد