داوری(نتیجه گیری)

این قسمت به نتیجه گیری در مورد مبحث داوری قرارداد می پردازد