ابزار روانشناسی افزایشی

این ویدئو مفهوم نا آشنایی ابزار روانشناسی افزایشی را توضیح می دهد. آن را از دست ندهید