استفاده از یک نماینده در مذاکرات

استفاده از نماینده در مذاکرات پیچیدگی های زیادی دارد. این ویدئو به بررسی این روش می پردازد