مذاکرات با فرهنگ‌های مختلف

این قسمت به بررسی مذاکره با فرهنگ های مختلف و چگونگی مدیریت آن می پردازد