استفاده از درخت تصمیم برای آنالیزکردن بهترین آلترناتیو

در این قسمت شیوه درخت تصمیم را برای انتخاب بهترین آلترناتیو در یک مذاکره پیشنهاد می دهد و آن را آموزش می دهد
کوتاه کننده لینک چی بگیر