آنالیزکردن مذاکرات

این قسمت به شیوه آنالیز مذاکرات و اهمیت آن می پردازد