مذاکره مبتنی بر موقعیت یا سود

در این قسمت شیوه مذاکره مبتنی بر موقعیت یا سود بیان می شود