روش چهارگانه جمعی توزیعی چیست؟

در این ویدئو یکی از روش های یادگیری ارائه می شود
کوتاه کننده لینک چی بگیر