چارچوب روش‌های یادگیری چیست؟

این قسمت به ارائه چارچوب انواع روش های یادگیری می پردازد