تکامل مهم است

تکامل چیست؟ در این ویدئو به اهمیت تکامل اشاره می شود