ژنتیک جمعیت - تلاقی دیدگاه داروین و مندل

در این ویدئو در مورد ژنتیک جمعیت و تلاقی دو دیگاه داروین و مندل صحبت هایی می شود