چرا علف تازه بریده شده چنین بویی ایجاد می کند

تاکنون هنگامی که ماشین چمن زنی، شروع به فعالیت می کنند متوجه بوی خاص چمن شده اید؟ این بو از کجا می آید؟این ویدئو را از دست ندهید