معنی "شانس بارندگی 50 درصد" چیست؟

هنگامی که به سایت های پیشبینی هواشناسی سر می زنید احتمالا دیده اید که از واژه هایی مانند شانس بارندگی صحبت می کنند.این واژه دقیقا به چه معناست؟