ارزیابی عملکرد یادگیری(قسمت20)

یادگیری چگونه ارزیابی می شود؟ این ویدئو تا حدی آن را توضیح می دهد