مدیریت چالش ها و تداخل‌ها(قسمت19)

این قسمت مدیریت چالش ها و تداخل ها و شیوه آن بررسی می شود