پرسش برای یادگیری موثر(قسمت18)

پرسش چه نقشی در یادگیری دارد؟ در این ویدئو اهمیت آن توضیح داده می شود