تفسیر نشانه های غیرکلامی(قسمت16)

نشانه های غیرکلامی چیست و چگونه تفسیر می شوند؟