توسعه‌ی مهارت‌های ارتباطی مناسب(قسمت15)

یکی از شیوه های مناسب برای یاددادن و توسعه مهارت های ارتباطی مناسب است.این روش چگونه می تواند در یادگیری و آموزش افراد موثر باشد