توسعه‌ی یک هدف یادگیری(قسمت11)

یکی از شیوه های آموزش توسعه یک هدف برای یادگیری است.ولی این روش به چه صورت باید انجام شود؟ در این ویدئو با آن آشنا شوید