انگیزه‌ی فراگیر بزرگسال(قسمت10)

بزرگسالان چه انگیزه‌ی فراگیری دارند؟ یادگیری به چه صورتی موثر است؟