فرضیات یادگیری(قسمت9)

یادگیری چه فرضیاتی دارد؟ در این قسمت به بررسی این فرضیات می پردازیم.